عرفان‌های انسان محور

عرفان‌های انسان‌محور، به سه زیرمجموعه بدن‌محور، علم و عقل‌محور و روح‌محور تقسیم می‌شود.

به گزارش جمن نیوز؛‌ عرفان‌های انسان‌محور(که به انسان دعوت می‌کند) شامل سه بعد می‌َشود:

۱. بدن

۲.علم، ذهن و عقلانیت

۳. روح.

جریان « فالون دافا» که به بدن توجه می‌کند، از آن‌جمله است. فرقه«علم مسیحی» بر علم تمرکز دارد. البته علم مورد نظر این دسته، نوعی «فراعلم» است نه علم خالص. به تعبیر دقیق‌تر از علم به عرفان، پل می‌زنند. «عرفان حلقه» هم در این دسته‌بندی می‌گنجد،‌ چون سعی می‌کند بین «اومانیسم» و عرفان و «علم و عقل» و معرفت، جمع کند.

بنابراین عرفان‌های انسان‌محور، خود به سه زیرمجموعه تقسیم می‌شود: بدن‌محور، علم و عقل‌محور و روح‌محور.

عرفان‌های روح‌محور مثل«ذن‌بودیسم» و «اکنکار» به سفر روح و انسان اعتقاد دارند. کتاب اکنکار هم بر همین اساس، «سفر روح» نام گرفته. در ذن‌بودیسم نیز انسان باید درون خود سیر کند، لذا مهم‌ترین ابزار عرفانی آن‌ها « مدیتیشن» است برای بازگشت به خود. هرچند درون‌گرا هستند، ولی این درون‌گرایی به معرفت‌الله ختم نمی‌شود. «من عرف نفسه عرف ربه». این نفس و روح در اتصال با ابدیت، پخته و کامل می‌شود.

منبع: فرق و ادیان

نظر دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
Please enter your name here