بررسی و نقد مبانی کابالیسم

کتاب «بررسی و نقد مبانی کابالیسم» یکی از آثار مهم در مورد بررسی آراء جریان فکری کابالیسم در ایران است. این کتاب با معرفی تصوف یهودی آغاز شده و مباحثی همانند مکاتب اروپایی کابالا، مفهوم خدا در کابالا، جادو، شرح کابالای سنتی و مدرن و جایگاه انسان در آموزه های کابالا ادامه پیدا می کند.

این کتاب در سال ۱۳۹۳ و توسط انتشارات صهبای یقین منتشر شده است. کتاب «بررسی و نقد مبانی کابالیسم» با حمایت موسسه علمی-پژوهشی بهداشت معنوی و توسط سرکار خانم فاطمه مهدیه، در ۳ بخش و ۱۲ فصل نگارش شده است.

نظر دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
Please enter your name here